Oproep aan alle NL woonachtigen

Overigens heeft de staatssecretaris vorige maand, 22 november 2013, een nota gepubliceerd n.a.v. het eerder door cheeta genoemde verslag. Vanaf pagina 22 gaat Weekers dan in op onze situatie. De volgende twee alinea's zijn interessant:

De leden van de fracties van de PvdA, het CDA en D66 vragen of ik kan ingaan op de mogelijke inkomensachteruitgang van met name piloten. Specifiek vragen de leden van de fractie van de PvdA of ik mij herken in de cijfers waarbij werknemers van luchtvaartmaatschappijen tussen de 8% en 28% in inkomen terugvallen. Zoals eerder toegelicht, leek het een goede keuze om belastingheffing voor onder meer verkeersvliegers in de woonstaat te laten plaatsvinden, omdat voor Nederlandse verkeersvliegers die werken voor een Duitse luchtvaartonderneming, Nederland dan rekening kan houden met hun persoonlijke en gezinssituatie. Opgemerkt kan overigens nog worden dat ook het met het Verenigd Koninkrijk gesloten belastingverdrag (2008) een overeenkomstige bepaling bevat. Evenwel is nu gebleken dat het uitgangspunt van een uitsluitende woonstaatheffing voor een groep verkeersvliegers die in Nederland wonen en voor een Duitse luchtvaartonderneming werken nadelige fiscale gevolgen heeft. Er zou een koopkrachtverlaging kunnen optreden van ongeveer 10 tot 25%, afhankelijk van de hoogte van het salaris en persoonlijke omstandigheden. Voor deze inkomensachteruitgang bestaan twee oorzaken. Doordat premieheffing en belastingheffing niet in hetzelfde land plaatsvinden, ondervindt juist deze groep een nadeel. Verder blijkt Duitsland tamelijk ruime belastingvrijstellingen voor dergelijk personeel te geven, die zij kwijtraken op het moment dat Nederland het heffingsrecht verkrijgt. De inkomenseffecten blijken groter te zijn dan tijdens de onderhandelingen door beide delegaties werd gedacht. Hoewel ook met de sector in algemene zin (naar aanleiding van artikel 8 en artikel 15, derde lid, van het OESO-modelverdrag) in de loop der jaren wel contact is geweest over een gewenste regeling, is er nooit een sterk signaal naar voren gekomen dat als gevolg van bovengenoemde twee oorzaken het koopkrachteffect zo aanzienlijk zou zijn. De praktijk leert inmiddels dus anders. Van de scheepvaartsector verneem ik dergelijke signalen vooralsnog niet. Overigens lijkt bij stewardessen etc. het beschreven effect zich minder voor te doen. Dat beperkt de groep die wezenlijke effecten zou kunnen gaan ervaren tot een aantal dat vermoedelijk tussen de honderd en twee honderd mensen ligt.

en

Op de vraag van de leden van de fracties van de PvdA, het CDA en van D66 in hoeverre het wenselijk is om deze achteruitgang te compenseren, kan ik zeggen dat ik in contact ben getreden met Duitsland. Inmiddels is een protocol waarin wordt uitgegaan van een uitsluitend heffingsrecht voor het land waarin de werkelijke leiding van de lucht- of scheepvaartonderneming zich bevindt, onderwerp van gesprek. Ik houd u daaromtrent op de hoogte.

We wachten het af.
 
Hmmm...klinkt alsof het onderwerp nog helemaal open staat eigenlijk.

Sent from my IdeaTab S6000-F using Tapatalk
 
In het verleden was dit nog niet van toepassing op mijn situatie aangezien ik niet voor een Duitse firma werkte. Dit zal binnenkort wel het geval zijn..

Op dit moment staat er op de website van de belastingdienst dat het nieuwe verdrag per 01-01-2015 in gaat en dat er nog wijzigingen toegepast kunnen worden. Mocht het nieuwe verdrag blijven zoals hij nu is, wat ik overigens niet hoop(!), kunnen we (als pleister op de wonden) gebruik maken van het overgangsrecht. Het recht om nog max. 1 jaar gebruik te maken van het oude belastingverdrag.

Is er al wat meer nieuws vanuit het Min. v. Fin/De Kamers? Iemand een update?
 
Je krijgt wel hypotheekrenteaftrek. Die ga ik dan weer kwijtraken :-(. Ik heb nog niets gehoord/gelezen. Eerlijk gezegd verwacht ik er niet veel van, waarom zouden ze al die moeite doen voor een paar "rijke" piloten?
 
Quote uit een nieuw stuk:

Naar aanleiding van signalen die mij hebben bereikt dat het nieuwe Verdrag grote negatieve inkomenseffecten zou meebrengen voor het personeel aan boord van luchtvaartuigen in het internationale verkeer, en nadat hierover is gesproken met vertegenwoordigers van de sector, is contact gezocht met de Duitse verdragsonderhandelingsdelegatie. Daarbij is aan Duitsland voorgesteld om voor de toewijzing van het heffingsrecht over het salaris in verband met de uitoefening van een dienstbetrekking aan boord van een schip of luchtvaartuig in het internationale verkeer alsnog aan te sluiten bij het verdragsland waar de werkelijke leiding van de scheep- of luchtvaartonderneming zich bevindt. In essentie zou dat een terugkeer behelzen naar de regeling onder het huidige Verdrag, zij het dat zou worden aangesloten bij de actuele tekst van het OESO-modelverdrag (artikel 14, derde lid). Duitsland heeft in beginsel positief op dit voorstel gereageerd. Daarop heeft Nederland een concept wijzigingsprotocol opgesteld, waarover beide landen het thans in hoofdlijnen ambtelijk eens zijn en dat derhalve naar verwachting binnen afzienbare tijd zou kunnen worden geparafeerd en (vervolgens) ondertekend.

Begrijp ik daar nu goed uit dat ze voor ons alles bij het oude willen laten??

(Link: http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjitispyj9r2 )
 
Top! Weet iemand of Ilse nog steeds de contactpersoon is voor deze kwestie? De belastingdienst grensarbeiders mag over de voortgang van het verdrag geen informatie verstrekken...
 
:kerst::kerst::kerst:De leden Neppérus (VVD), Nijboer (PvdA) en Omtzigt (CDA) hebben tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ervoor gepleit dat personeel aan boord van luchtvaartuigen in internationaal verkeer belasting blijft betalen in het land waar de werkelijke leiding van de luchtvaartonderneming zich bevindt. Het lid Omtzigt heeft er verder op gewezen dat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft aangegeven dat toewijzing van het heffingsrecht over het salaris van zeevarenden aan het land waar de leiding van de onderneming is gelegen, nadelig kan zijn vanuit het oogpunt van administratieve lasten. Het wijzigingsprotocol is ingegeven door de zorgen die zijn geuit over de gevolgen voor de netto inkomenspositie van in het bijzonder in Nederland wonende piloten in dienst van Duitse luchtvaartondernemingen, wanneer in lijn met de oorspronkelijke tekst van het Verdrag het heffingsrecht over het salaris van deze groep naar het woonland zou verschuiven. Het wijzigingsprotocol waarover thans met Duitsland overeenstemming is bereikt, neemt deze zorgen weg. Het overeengekomen wijzigingsprotocol is daarbij gestoeld op het vaste internationale gebruik om zeevarenden in belastingverdragen hetzelfde te behandelen als het «vliegende» personeel. Dit brengt mee dat de oorspronkelijk voorgenomen woonstaatheffing niet alleen voor, kort gezegd, piloten, maar ook voor zeevarenden van de baan is. Voor zover één en ander meer administratieve lasten voor reders zou kunnen meebrengen, is dit het gevolg van de bewuste keuze die is gemaakt om de problematiek van de piloten op te lossen. Naar de mate dat inderdaad sprake zou zijn van in Duitsland wonende zeevarenden kan onder omstandigheden in Nederland een beroep worden gedaan op artikel 2, derde en vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964, dat onder bepaalde voorwaarden voorziet in een belastingvrijstelling. In overleg met de Duitse bevoegde autoriteit wordt thans bezien in welke gevallen deze bepaling na inwerkingtreding van het Verdrag toepassing kan vinden.2:kerst::kerst::kerst::kerst::kerst:
 
Hoi Robin 200,

Ziet er naar uit dat ik mijn hypotheekrenteaftrek behoud:yeehaa: Heb je ook een bron? Of de nieuwe wetstekst?

Grüße aus Sesamstraße
 
Ik bedoelde het nieuwe concept dat al klaar lag, aangepast met de allernieuwste veranderingen uit jouw link. Dus het nieuwe belastingverdrag zoals dat per 1 jan in moet gaan.
 
Inmiddels 1,5 jaar verder. Het verdrag is na veel vertraging per 1-1-16 ingegaan. Zoals ik het zie, en de belastingdienst mij bevestigd heeft, moeten we in het woonland belasting gaan betalen. Iemand nog belasting tips voor vliegend personeel (werkend in NL, wonend in D) bij de Duitse belasting? Geloof dat er veel via reiskosten teruggevraagd kan worden?
 
Inmiddels 1,5 jaar verder. Het verdrag is na veel vertraging per 1-1-16 ingegaan. Zoals ik het zie, en de belastingdienst mij bevestigd heeft, moeten we in het woonland belasting gaan betalen. Iemand nog belasting tips voor vliegend personeel (werkend in NL, wonend in D) bij de Duitse belasting? Geloof dat er veel via reiskosten teruggevraagd kan worden?

Belastingprogrammaatje aanschaffen und los geht's. Ik gebruik zelf Steuer Spar Erklärung.
 
Any update?

Any update?

Goedemorgen collega's,

Klopt het dat we daadwerkelijk premies voor AOW etc. in NL moeten gaan betalen vanaf 1-1-'16? Loonbelasting zie ik nu niet staan, maar ik zie wel dat de Nederlandse Belastingdienst sociale premie's wilt innen.. Any tips?

Stephan
 
Back
Top